ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA ซากุระ ฟินส์ จัง แก แทกู เคียงจู ปูซาน (GS)

KOREA ซากุระ ฟินส์ จัง แก แทกู เคียงจู ปูซาน (GS)


ราคาเริ่มต้น 15,889 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR02TW
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน ชม ซากุระ
- วัดดงฮวาซา วัดเก่าแก่ 1,500 ปี เมืองแทกู
- สวนสนุกE-World+ชมวิวหอคอย 83 Tower
- ชม หอดูดาวซอมซองแดต่อด้วยวัดพลูกุกซา
- ชมซากุระคลองยอชวาชอนและเมืองจินแฮ
- ซองโด สกายวอล์ค+ชมวิวปูซานทาวเวอร์ 
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน+วัดแฮดงยงกุงซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินนานาชาติแทกู -วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO

วันที่  3    :  เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย –ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด –วัดพลูกุกซา – เมืองปูซาน - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

วันที่  4    :  เมืองจินแฮ – ชม JINHAE GUNHANGIE FESTIVAL (เทศกาลชมดอกซากุระ) - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – SONGDO SKYWALK – ดิวตี้ฟรี– ปูซานทาวเวอร์ - ตลาด ปลาจากัลชิ– ตลาดนัมโพดง

วันที่  5    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซาน โตรินี่เกาหลี– SUPERMARKET -วัดแฮดงยงกุงซา – เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทกู– สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**