ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี (ZE)

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี (ZE)


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJPHO06XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ สุดฟิน
- ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ณ ฟาร์มโทมิตะ
- ชมทุ่งดอกไม้ ณ สวนชิกิไซโนะโอกะ
- ชมบ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND
- ชม อุทยานโมอาย+สวนโอโดริ
- สัมผัสความโรแมนติก คลองโอตารุ
- ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า ซัปโปโร
**พิเศษ !! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งออิอน

วันที่  3    :  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– ดิวตี้ฟรี- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่  4    :  อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**