ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ (TN)

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP114XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ชมลาเวนเอดร์
- นั่งกระเช้าสุดฟิน ชมวิวยามค่ำคืน ฮาโกดาเตะ
- ตระการตาเทศกาล ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
- ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ+เดินเล่นริมคลองโอตารุ
- สัมผัสความงามของดอกไม้ ณ ชิคิไซโนะโอกะ
- เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล ซัปโปโร
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่  3    :  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่า โมโตมาชิ- เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี- มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่  4    :  เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน มอลล์

วันที่  5    :  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหลคิตตี้- ร้านสินค้ามือสอง - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่  6    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**