ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ (B2)

OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ (B2)


ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYB2JP005XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า นารา เกียวโต
- สุดฟินชมพุ่มดอกโคเชียเรียงรายนับหมื่นต้น
- ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก
- ลอดเสาโทริอิสีแดง ที่ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ
- ไหว้หลวงพ่อโต+ให้อาหารกวาง วัดโทไดจิ
- ช้อปปิ้ง ซันมาจิซูจิ “ลิตเติ้ลเกียวโต”
- ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและซาคาเอะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ

วันที่  2    :  เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่  3    :  พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิซูจิ

วันที่  4    :  เมืองนารา – วัดโทไดจิ– ช้อปปิ้ง โดตงโบริ- ช้อปปิ้งชินไชบาชิ– สนามบินคันไซ

วันที่  5    :  สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**