ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Taiwan Alishan (IT)

Taiwan Alishan (IT)


ราคาเริ่มต้น 19,988 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-IT-TP1701
  ประเทศ : Taiwan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : มิถุนายน 2560

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
- ไทจง ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
- ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
- นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1   :  สนามบินดอนเมือง
 

วันที่  2    :  สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ชิมชา - ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 

วันที่  3    :  ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ - อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี - เจี๊ยอี้
 

วันที่  4    :  เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 

วันที่  5    :  ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 

วันที่  6.   :  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**