ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ (TN)


ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP116XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
- ขึ้นฟูจิชั้น 5 มุมยอดฮิต ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
- ชมหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี
- ชมทุ่งดอกไม้และดอกลาเวนเดอร์ หอมชื่นใจ
- แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์- โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

วันที่  4    :  นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

วันที่  5    :  สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**