ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (TN)

NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (TN)


ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP118XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชมฟูจิ
- ขึ้นฟูจิชั้น 5 มุมยอดฮิต ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
- ชมปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
- ชมทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านชอ้ปปิ้งโอสุ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ– ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ

วันที่  3    :  เมืองมัตสึโมโต้- ปราสาทมัตสึโมโต้- เมืองยามานาชิ– สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น

วันที่  4    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่  5    :  เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**