ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย!  (GS)

TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! (GS)


ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP12XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ
- ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
- เยี่ยมชมหมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ
**อาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น+ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว(นาริตะ) –วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  2    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park– หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ– นาริตะ

วันที่  3    :  อิสระชมซากุระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  4    :  วัดนาริตะ– อิออนมอลล์ นาริตะ- สนามบินนาริตะ– กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**