ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Japan Best Summer Tokyo Fuji (IT)

Japan Best Summer Tokyo Fuji (IT)


ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP221XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งลาเวนเดอร์สะพรั่งและภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการ ขอพร เจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุสะ”
- หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก หมู่บ้านน้ำบริสุทธิ์จากฟูจิ
- ชมกันดั้มตัวใหม่RX-0 Unicorn ที่ห้างไดเวอร์ซิตี้
**พิเศษ !! พักออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น

วันที่  3    :  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั้น 5 - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Bus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่  5    :  วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**