ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI หวานละมุน (B2)

TOKYO FUJI หวานละมุน (B2)


ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYB2JP004XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรีแลนด์มาร์กแห่งใหม่
- ถ่ายรูปและชมความสวยงามของดอกพิงค์มอส
- สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ
- ช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุ โอไดบะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี– กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้มยักษ์) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัง – อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**