ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี2 (AUTUMN)(HT)

HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี2 (AUTUMN)(HT)


ราคาเริ่มต้น 23,876 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYHTJP53XJB01
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กันยายน - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด พักคิโรโระสกีรีสอร์ท
- ชม ความงามที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- หุบเขาจิโกคุดานิ บ่อน้ำร้อนเกิดตามธรรมชาติ
- ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลพันธ์หายาก
- ชม คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
**พิเศษ !! อาบน้ำแช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งจุใจ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์

วันที่  3    :  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่  4    :  ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระท่องเที่ยว

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**