ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SEORAK VACATION 2019 (WE)

SEORAK VACATION 2019 (WE)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWEKR09LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ปั่น RAIL BIKE กินลมเลียบทะเล
- กินลมชมวิวทะเล ณ หาดยองจิน หาดเคียงโป
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
- ช้อปของฝากสุดน่ารัก LINE FRIENDSSTORE
- ชมธรรมชาติอันสวยงามบนเขา ซอรัคซาน
- ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
- เดินเล่นชมหมู่บ้านโบราณ บุกชอนฮันอก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หาดยองจิน - วัดฮูฮวม – หาด เคียงโป - ซอรัคซาน - วัดชินฮึนซา - RAIL BIKE เลียบทะเล

วันที่  3    :  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

วันที่  4    :  ศูนย์โสม - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองกเยชอน - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**