ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี [เลสโก ฮิตงามออร่า] (ZE)

เกาหลี [เลสโก ฮิตงามออร่า] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKRICN28XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมถนนอุโมงค์แปะก๊วยสวยอร่ามตา
- เยี่ยมชมทัศนียภาพของหมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่
- สวนยางจูนาริชมทุ่งโคเชีย กลางทุ่งดอกมู่ห์ลี่ย์
- พระราชวังถ็อกซูกุง เดินชมถนนเลียบกำแพงหิน
- เดินเล่นชมหมู่บ้านบุกชอนฮันอก,โซลทาวเวอร์
- ชมสวนฮานึล ปาร์ค ชมดอกหญ้าบานสวยงาม
**พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์BBQ ปิ้งย่างเกาหลี โพซัม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่  3    :  YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก

วันที่  4    :  HANEUL PARK - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี- ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**