ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี [เลสโก ฮิตซอรัค] (ZE)

เกาหลี [เลสโก ฮิตซอรัค] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKRICN27XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมความงามอุโมงค์แปะก๊วยเกาะนามิ
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- ชมพร้อมสักการะวัดชินฮึงซาพระพุทธรูปองค์ใหญ่
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่
- ชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร์
**พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์BBQ แฮมุนกัง ปิ้งย่าง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

วันที่  3    :  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์

วันที่  4    :  สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี- ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู– พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน

วันที่  6    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**