ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี (ZE)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี (ZE)


ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP03JL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JAPAN AIRLINES
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ
- ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ชมดอกซูซูกิ
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชื่นชมธรรมชาติ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี 
- หมู่บ้านแหล่งน้ำบริสุทธิ์โอชิโนะฮัคไค
- ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
- วัดอาซากุสะ,หอคอยโตเกียวสกายทรี
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี มหาวิทยาลัยโตเกียว
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ– ฮาเนดะ

วันที่  2    :  ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิคาจิ- ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5 ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลั่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ

วันที่  5    :  ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**