ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO AUTUMN LOVE (IT)

HOKKAIDO AUTUMN LOVE (IT)


ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP117XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กันยายน - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ
- ชมหุบเขานรกจิโกคุดานิ เกิดจากภูเขาไฟ
- นั่งกระเช้าอุสุซัง ชมทัศนียภาพภูเขาไฟอุสึ
- แหล่งอนุรักษ์หมีสีน้ำตาลหรือเรียกว่าฮิกุมะ
- ทะเลสาบโทยะ ชมวิว ณ จุดชมวิวโซโล
- เดินเล่น ชมคลองสายวัฒนธรรมโอตารุ
- ชมโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ สไตล์ยุโรป
- ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า,ศาลเจ้าฮอกไกโด
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบนินวิชิโตเสะ – จิโกคุดานิ- นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway -โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จุดชมวิวไซโล - ออนเซ็นโทยะ/นิเสะโก

วันที่  3    :  โอตารุ – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - ร้านดิวตี้ฟรี –ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  4    :  ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัสเสริม Option Tour

วันที่  5    :  ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**