ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) (TN)

OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) (TN)


ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP127XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ ทตโตริ
- ชมและขอพร ณ วัดคินคะคุจิศาลเจ้าเฮอัน
- ชมหมู่บ้านมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- ชมน้ำตกมิโนะ จุดชม ใบไมเ้ปลี่ยนสี
- ชมปราสาทโอซาก้า ใบไมเ้ปลี่ยนสี
**พิเศษ !! ทะเลทรายญี่ปุ่นต้นกำเนิดโคนัน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ- นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่  3    :  เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ- ป่าไผ่อาราชิยาม่า

วันที่  4    :  เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

วันที่  5    :  หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์- สนามบินคันไซ

วันที่  6    :  สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**