ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Hello Autumn เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล (IT)

Hello Autumn เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล (IT)


ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITKR20XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมความงดงาม สวนยางจูนาริ
- ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม ณ เกาะนามิ
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
- จุดเช็คอินสวนสุดฮิป  อันยางอาร์ตพาร์ค
- เยี่ยมชมบลูเฮาส์และพระราชวังเคียงบ็อค
- SEOUL TOWER หอคอยเมืองที่สูงที่สุด
- สวนฮานึล ปาร์ค ชมดอกหญ้าบานสวยงาม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)

วันที่  2    :  อินชอน – สวนยางจูนาริ - พาราไดซ์ซิตี้ - เกาะนามิ

วันที่  3    :  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – อันยางอาร์ตพาร์ค – ตลาดทงแดมุน

วันที่  4    :  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค -SEOUL TOWER ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่  5    :  ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ฮานึล ปาร์ค - ฮุนไดเอ้าเล็ท – ร้านละลายเงินวอน

วันที่  6    :  ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**