ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลีเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ห๊ะ!!! นามิ (TN)

เกาหลีเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ห๊ะ!!! นามิ (TN)


ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNKR02XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมความงาม ใบไม้เปลี่ยนสี ที่เกาะนามิ
หอคอยเมืองสูงที่สุดในโลกโซลทาวเวอร์
ชมใบไม้เปลี่ยนสี มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
เยี่ยมชมความงามพระราชวังชางด๊อกกุง
ชมหมู่บ้านบุกชนฮันอกบ้านแบบดั้งเดิม
ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านวัยรุ่นเมียงดง
**ห้ามพลาด!!! คาเฟ่ HARRY POTTER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่  3    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!! สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่  4    :  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุงหมู่บ้านบุกชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี-ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่  5    :  ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**