ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO มงลงแน่! (GS)

HOKKAIDO มงลงแน่! (GS)


ราคาเริ่มต้น 22,889 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP03XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเขื่อนโฮเฮเคียว
เดินเยี่ยมชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ชมความงดงามน้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ
เดินเล่นเลียบคลองโอตารุสุดโรแมนติก
ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ที่สะพานแขวนฟูตามิ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี มหาวิทยาลยัฮอกไกโด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซ่–โจซังเค –เขื่อนโฮเฮเคียว– น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ– IWATO KANNONDO

วันที่  3    :  มหาลัยฮอกไกโด - โอตารุ– คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว–ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้– ดิวตี้ฟรี- โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาทเล็ท

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเสะ- กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**