ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA ชุดใหญ่ไฟกระพริบ (GS)

KOREA ชุดใหญ่ไฟกระพริบ (GS)


ราคาเริ่มต้น 13,889 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR40XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี สวนยางจูนาริ ชมทุ่งดอกโคเชีย
- ชมใบไม้หลากสีอุทยานแห่งชาติโซรคัซาน
- หอคอยเอ็นโซลล์ทาวเวอร์ ชมวิวเมืองโซล
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ต้นเเปะก๊วย เกาะนามิ
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แนด์เกาหลี
- พระราชวังถ็อกซูกุง เดินเลียบกำแพงหิน
- โบสถ์มย็องดง,สะพานแขวนมาจังโฮซู
**พิเศษ !! นั่งชิลล์คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เมืองอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ- เกาะนามิ– ซอรัค

วันที่  3    :  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา–เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

วันที่  4    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง -ดิวตี้ฟรี- ย่านเมียงดง

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!!  สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - เมืองพาจู– สะพานแขวนมาจังโฮซู- PAJU PREMIUM OUTLETS - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน

วันที่  6    :  เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม   

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**