ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

“KOREA สุดจี๊ด กรี๊ดแตก” (GS)

“KOREA สุดจี๊ด กรี๊ดแตก” (GS)


ราคาเริ่มต้น 11,889 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR42XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี อันยาง อาร์ต ปาร์ค
- ตะลุยสวนสนุกในร่มล็อตเต้เวิลด์
- ชมคลองชองกเยชอน,วัดโชเกชา
- ชมวิวหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
- EUNPYEONG HANOK VILLAGE
- สวนฮานึลชมใบไม้เปลี่ยนสี ดอกหญ้า
**พิเศษ !! นั่งชิลคาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เมืองอินชอน

วันที่  2    :  เมืองอันยาง – ANYANG ART PARK –เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - คลองชองเกชอน – SEOUL LANTERN FESTIVAL พิเศษ !! ให้ท่านได้ทำกิมจิหรือคิมบบัและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี(HANBOK)

วันที่  3    :  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี– วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – EUNPYEONG HANOK VILLAGE –โบสถ์มย็องดงดิ้วตี้ฟรี– ย่านเมียงดง

วันที่  4    :  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส – ภูเขานำซาน - หอคอย เอ็นโซล ทาวเวอร์– ALIVE MUSEUM - ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ— พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – สวนฮานึล - ซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านละลายเงินวอน - เมืองอิน ชอน

วันที่  5    :  เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**