ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA PREMIUM (GS)

OSAKA PREMIUM (GS)


ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP05JL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JAPAN AIRLINES
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น พรีเมี่ยม ใบไม้เปลี่ยนสี
- เยี่ยมบ้านเกิดโคนัน เมืองทตโตริ
- ชมปราสาทฮิเมจิ,ป่าไผ่อาราชิยาม่า
- เยี่ยมชมวัดคิโยมิสึ ใบไม้เปลี่ยนสี
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาแดงโทริอิ
- นั่งรถรางHankai Tramwayชมเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันที่  2    :  สนามบินตันไซ – ทตโทริ–เนินทรายทตโทริ– พิพิทธภัณฑ์ทราย – พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์

วันที่  3    :  ปราสาทฮิเมจิ- สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า–วัดคิโยมิสึ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–เกียวโตสเตชั่น – โอซาก้า

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

วันที่  5    :  นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ– ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ– รินกุเอ้าท์เลต – สนามบินโอซาก้า

วันที่  6    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**