ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์อุโมงค์เมเปิ้ล (TN)

TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์อุโมงค์เมเปิ้ล (TN)


ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP134XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวพาโนราม่า
- เยี่ยมชมและขอพร ณ วัดอาซากุสะ
- เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ
- ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
**อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเชา้ลอยฟ้าคาชิคาชิ– อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ- บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่  4    :  วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ - อิออนมอลล์

วันที่  5    :  สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**