ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน (TN)

OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน (TN)


ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP123XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม ใบไม้เปลี่ยนสี 
- ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว
- หมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ
- ชมวัดคินคะคุจิ,ศาลเจ้าจิ้งจอก
- ตลาดโอมิโช,ชมสวนเค็นโรคุเอ็น
- เนินทรายทตโทริ,ปราสาทโอซาก้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองกุโจ ฮาจิมัน – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า

วันที่  3    :  ตลาดโอมิโช - สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่  4    :  นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

วันที่  5    :  เมืองทตโทริ– เนินทรายทตโทริ– พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  6    :  สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**