ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn (TN)

TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP133XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ นิกโก้
- ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
- ชมพร้อมถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
- เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ 
- ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ซิตี้– เมืองอิบารากิ

วันที่  4    :  เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ– วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**