ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO ASAHIKAWA ซุปตาร์ใบไมเปลี่ยนสี หวานเย็น (TN)

HOKKAIDO ASAHIKAWA ซุปตาร์ใบไมเปลี่ยนสี หวานเย็น (TN)


ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP119XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดชมใบไม้เปลี่ยนสี
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนินพระพุทธเจ้า
- สัมผัสความโรแมนติกคลองโอตารุ
- เยี่ยมชมหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
- ขึ้นกระเช้าชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะ
- ชมน้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ
**พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบิน ชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลล์

วันที่  3    :  เนินพระพุทธเจ้า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้- เมืองซัปโปโร - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  4    :  อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย

วันที่  5    :  สนามบิน ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**