ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์เที่ยวรอบเกาะ (TN)

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์เที่ยวรอบเกาะ (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP121XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ
- นั่งกระเช้าชมวิวค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
- ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ,หมีภูเขาไฟโชวะ
- สัมผัสความแสนโรแมนติก เมืองโอตารุ
- นั่งกระเช้าชมวิวจากบนภูเขาคุโรดาเกะ
- ชมวิวอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง
**พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบิน ชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่  3    :  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ- โนโบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ

วันที่  4    :  เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง - น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์ - กระเช้าคุรดาเกะ - อิออน

วันที่  5    :  เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้– ดิวตี้ฟรี- ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่  6    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**