ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน KOREA ปังมากแม่! (GS)

เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน KOREA ปังมากแม่! (GS)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR04TW
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : กันยายน - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี สนุกสนานที่สวนสนุกE-WORLD
- หมู่บ้านอชกล หมู่บ้านโบราณของตระกูลชเว
- ชมหอดูดาวซอมซองแดและทุ่งดอกมูห์ลีย์
- เยี่ยมชมหาดแฮอุนแด,ซองโด สกายวอล์ค
- ปูซานทาวเวอร์,หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
- วัดแฮดงยงกุงซา,ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินนานาชาติแทกู-วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD -83 TOWER – MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO

วันที่  3    :  DAEGU OTGOL VILLAGE - เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – สะพานโบราณ WOLJEONGGYO – หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์ ทุ่งหญ้าสีชมพู– ถ้ำซอกกูรัม -วัดพูลกุกซา– เมืองปูซาน - หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด

วันที่  4    :  ศูนย์โสมแห่งรฐับาล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – SONGDO SKYWALK - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน เข็มแดง– ดิวตี้ฟรี– ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ– ตลาดนัมโพดง

วันที่  5    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซาน โตรินี่เกาหลี– SUPERMARKET -วัดแฮดงยงกุงซา – เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทกู– สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**