ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI โป๊ะแตก (GS)

TOKYO FUJI โป๊ะแตก (GS)


ราคาเริ่มต้น 21,889 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP13XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามของภเูขาไฟฟูจิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ
- ชมหมู่บ้านที่ยังคงเดิมอิยาชิโน ซาโตะ
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+ลิ้มรสขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว(นาริตะ)–วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  3    :  ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

วันที่  4    :  อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  วัดนาริตะ– อิออนมอลล์ นาริตะ– ดองกี้- สนามบินนาริตะ– กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**