ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินโครังเค] (ZE)

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินโครังเค] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP05XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น มรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- ชมเทศกาลแสงสีNabana no Sato
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ “หุบเขาโครังเค”
- ชมศาลเจ้าโอสึคันนง,ศาลเจ้าเฮอัน 
- ชมวัดคินคะคุจิ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
**พิเศษ !! ชาบูหมูต้นตำรับญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

วันที่  2    :  นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์

วันที่  3    :  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - โอซาก้า– ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  4    :  เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**