ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก โอซาก้า เพลินหลากสี]  (ZE)

ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก โอซาก้า เพลินหลากสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP12XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- ชมความงามสะพานโทเกทสึเคียว
- เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอาราชิยาม่า
- เยี่ยมชมวัดคินคะคุจิ,ศาลเจ้าเฮอัน
- เยี่ยมชมวัดเรียวไกซง โยโกคุราจิ
- ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวะโกะ
- ชมน้องกวางแสนน่ารัก วัดโทไดจิ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธีชง ชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - อิออน

วันที่  3    :  วัดเรียวไกซังโยโกคุราจิ- ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

วันที่  4    :  นารา - วัดโทไดจิ- ตลาดคุโรมง – ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ- สนามบินคันไซ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**