ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เลสโกพุดสามสี (ZE)

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เลสโกพุดสามสี (ZE)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP02XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมหมู่บ้านราเมน
- ชมแพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
- เดินเล่นเลียบคลองโอตารุอันสวยงาม
- เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ
- เยี่ยมชมจิโกคุดานิ,อุทยานโมอาย
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน

วันที่  3    :  โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ- ทำเนียบรัฐบาล เก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี- บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์

วันที่  4    :  โนโบริเบทสึ- หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  5    :  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึมิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่  6    :  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**