ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี] (ZE)

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP11XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริและเสาแดงโทริอิ
- ชมความงามศาลเจ้าเฮอัน,วัดคินคะคุจิ 
- ชมหมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวะโกะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– เปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้

วันที่  3    :  ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท

วันที่  4    :  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย

วันที่  5    :  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**