ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลสโก เพลินเปลี่ยนสี] (ZE)

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลสโก เพลินเปลี่ยนสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP12XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 
- ชมหมู่บ้านราเมน หมู่บ้านชื่อดัง
- เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง
- เยี่ยมชมน้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
- อุทยานโมอาย,เดินเลียบคลองโอตารุ
- ชมต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
- เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - อิออน

วันที่  3    :  อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ- โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ- ดิวตี้ฟรี– บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์

วันที่  4    :  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**