ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] (ZE)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP21XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมวัดเก่าแก่วัดอาซากุสะ
- ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
- ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระชมดอกซูซูกิ 
- ชมต้นแปะก๊วย ณ สวนโชวะคิเนน
- โอไดบะชมหุ่นกันดั้ม  เทพีเสรีภาพ
- ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ
- ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - ดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ

วันที่  4    :  อิระเลือกช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่  5    :  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ- สวนโชวะคิแนน - โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน - สนามบินนาริตะ

วันที่  6    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**