ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์ค หลากสี] (ZE)

ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์ค หลากสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP22XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สักการะพระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ
- ชมทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระชมดอกซูซูกิ 
- ถ่ายภาพกับหอคอยโตเกียวสกายทรี
- ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ
- ชมต้นแปะก๊วย ณ สวนโชวะคิเนน
- ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

วันที่  2    :  นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ- ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน

วันที่  4    :  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน – ดิวตี้ฟรี– ชินจูกุ– สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**