ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า [เลสโก ใบไม้สามสี] (ZE)

ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า [เลสโก ใบไม้สามสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP02JL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JAPAN AIRLINES
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามปราสาทนาโกย่า
- ชมเทศกาลแสงสีNabana no Sato
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
- “หุบเขาโครังเค” ชม ใบไม้เปลี่ยนสี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  ศาลเจ้าโอสคึนันง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ- ปราสาทนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

วันที่  3    :  ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

วันที่  4    :  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์

วันที่  5    :  นาโกย่า - กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**