ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] (ZE)

เกาหลี [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] (ZE)


ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR33XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม
- พระราชวังถ็อกซูกุง,ถนนเลียบกำแพงหิน
- สูดโอโซนให้ชุ่มปอด โซล โอลิมปิก พาร์ค
- สะพานแขวนมาจังโฮซูยาวที่สุดในเกาหลี
- ชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร์
- ชมวัดพงอึนซา,สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โซลทาวเวอร์

วันที่  3    :  วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – ดิวตี้ฟรี– เครื่องสำอางค์คอสเมติค – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน

วันที่  4    :  โอลิมปิคพาร์ค – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**