ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง (HT)

HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง (HT)


ราคาเริ่มต้น 25,876 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYHTJP53XWA04
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : กันยายน - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ถ่ายรูปจุใจ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
- เพลิดเพลินใจขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์
**พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ภูเขาไฟฟูจิ– อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี– ย่านโอไดบะ - หุบเขาโอวาคุดานิ

วันที่  4    :  นิกโก้ (Nikko) - ทะเลสาบชูเซนจิ - วัดนาริตะซัง - อิออน มอลล์

วันที่  5    :  อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**