ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

AUTUMN KOREA (WD)

AUTUMN KOREA (WD)


ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWDKR01XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ
- ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจ้ง
- ชมความงามของLED ROSE ณ ดงแดมุนพลาซ่า
- ชมพระราชวังเคียงบกกุงแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
- ชมหมู่บ้าบุกชอนฮันอกและถนนซัมชองดองกิล
- ชมวิวเมืองโซล ณ หอคอย N SEOUL TOWER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่  2    :  สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ปั่นเรียลไบค์

วันที่  3    :  สวนผลไม้ – สวนสนุก EVERLAND(รวมบัตร) – โรงงานผลิตสาหร่ายทำคิมบับ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”– ช้อปปิ้งทงแดมุน - LED ROSE GARDEN

วันที่  4    :  ศูนย์โสมรัฐบาล – COSMETIC CENTER – พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –ถนนซัมชองดองกิล – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง+DUTY FREE

วันที่  5    :  ฮอกเก็ตนามู – สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– ช้อปปิ้งที่ฮงแด – STAR PARK – SUPER MARKET – อินชอน

วันที่  6    :  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**