ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

EASY KOREA AUTUMN LOVELY (CU)

EASY KOREA AUTUMN LOVELY (CU)


ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYCUKR05XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมสวนสุดฮิปสวนศิลปะอันยาง
- ชมความงามของทิวทัศน์ ณ โซลทาวเวอร์
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
- เยี่ยมชมความงดงามพระราชวังเคียงบ็อค
- ชมและถ่ายรูปสุดชิคมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานอินชอน – สวนศลิปะอันยาง – โซลทาวเวอร์ – ฮงแด

วันที่  3    :  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)

วันที่  4    :  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี– เมียงดง

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน

วันที่  6    :  อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**