ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด (FT)

สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด (FT)


ราคาเริ่มต้น 28,990 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYFTJP003XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
- เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมโกเรียวคาคุ 
- โกดังอิฐแดงริมน้ำ,หุบเขาจิโกคุดาหนิ
- สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน,สระน้ำสีฟ้า
- ชมหมู่บ้านราเมนเลื่องชื่อ อาซาฮิคาว่า
- เนินพระพุทธเจ้า,เดินเล่นคลองโอตารุ
- นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืนเขาฮาโกดาเตะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอฐิแดงรมิน้ำ – นั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่  3    :  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่  4    :  เมืองบิเอะ – สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า -หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ -หมู่บ้านเทพนิยายนิ้งเกิ้ลเทอเรส - อิออน ทาวน์

วันที่  5    :  เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้- ดิวตี้ฟรี– ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่  6    :  สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**