ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล (FT)

โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล (FT)


ราคาเริ่มต้น 26,990 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมวัดอาซากูซะวัดเก่าแก่
- ชมความงามแบบใกล้ชิดภูเขาไฟฟูจิ
- หมู่บ้านน้ำใสไหลจากฟูจิ โอชิโนะฮักไค
- สวนจิโดริงะฟูจิ,วัดนาริตะซัน ชินโชจิ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนกามิเสะ

วันที่  2    :  ภูเขาไฟฟูจิ- ภเูขาไฟฟูจิชั้นที่5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะ ฮกไค

วันที่  3    :  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  4    :  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ- อิออน นาริตะ มอลล์– สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**