ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI (TN)

SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI (TN)


ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP01TGPM
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ
- นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาซาโอ
- ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ
- เยี่ยมชมความงามปราสาทไอสึวาคามัตสึ
- ล่องเรือชม ใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาเกบิเก
- ชมแหล่งออนเซ็นชื่อดังกินซันออนเซ็น
- เยือนหมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านโออุจิจุคุ
- ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามอ่าวมัตซึชิม่า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินเซ็นได – เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ– ล่องเรือเกบิเก - หมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ

วันที่  3    :  เมืองคะคุโนะดำเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - กินซังออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet

วันที่  4    :  เมืองไอสุ– ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโน คามิออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ- เมืองฟุคุชิมะ

วันที่  5    :  ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

วันที่  6    :  สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**