ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II (TN)

SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II (TN)


ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP02TGPM
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ชมความงามปราสาททสึรุงะ
- ฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า
- นั่งกระเช้าชม ใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาซาโอ
- ชมทิวทัศน์ที่งดงามล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินเซ็นได – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ- เมืองฟุคุชิมะ

วันที่  2    :  สนามบินเซ็นได – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ- เมืองฟุคุชิมะ

วันที่  3    :  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

วันที่  4    :  ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้ง ณ เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท

วันที่  5    :  สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**