ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO PEAK AUTUMN KYOTO OSAKA (PR)

PRO PEAK AUTUMN KYOTO OSAKA (PR)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP22XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านคายาบูกิโนะซาโตะ
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สะพานโทเก็ตซึเคียว
- เยี่ยมชมสวนลิงอาราชิยา,ศาลเจ้าเฮอัน
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริและเสาแดงโทริอิ
- ล่องเรือในแม่น้ำฮาซุกาวะชมธรรมชาติ
- ชมน้ำตกมิโนะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี
- ชมแลนด์มาร์กปราสาทโอซาก้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินคันไซ – มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิโนะซาโตะ เกียวโต – สะพานโทเก็ตซึเคียว – ล่องเรือแม่น้ำฮาซุกาวะ – สวนลิงอิวาตายามา - อิสระเดินเล่นย่านกิออน

วันที่  3    :  ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ – โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  4    :  ปราสาทโอซาก้า –ริงกุเอ้าท์เลต-EXPOCITY – คันไซ

วันที่  5    :  สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**