ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Autumn Osaka Kyoto ใบไม้ปลิดปลิว...ที่โอซาก้า (IT)

Autumn Osaka Kyoto ใบไม้ปลิดปลิว...ที่โอซาก้า (IT)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP34XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริชมเสาโทริอิ
- ชมความงามวัดปราสาททอง คินคะคุจิ
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ ปราสาทโอซาก้า
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานคันไซ - เกียวโต – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ– วัดทองคินคะคุจิ- MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต – โอกากิ

วันที่  3    :  เมืองเซกิ - ร้านซันชูHamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ– กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น

วันที่  4    :  กุโจ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรีJTC – ช้อปปิ้งไซบาชิ

วันที่  5    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 บาท)

วันที่  6    :  ท่าอากาศยานคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**