ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA AUTUMN VACATION (WE)

KOREA AUTUMN VACATION (WE)


ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWEKR03LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ฮานึลปาร์ค
- โซลทาวเวอร์ ชมวิวเมืองสวยสุดในโลก
- ตะลุยสวนสนุกกลางแจ้งเอเวอร์แลนด์
- ตื่นตาตื่นใจกับ ANYANG ART PARK 
- พาชมโรงถ่ายละครย้อนยุค แดจังกึม
- เช็คอินเก๋ๆคาเฟ่HARRY POTTER
- ช้อปปิ้ง LINE FRIENDS STORE

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  สวน ANYANG ART PARK - โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA - พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง

วันที่  3    :  วัดวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - ถนนช้อปปิ้งฮงแด - คาเฟ่ ONE PIECE - คาเฟ่ 943 KING'S CROSS HARRY POTTER

วันที่  4    :  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - สวนฮานึล และ PINK MOSS - DUTY FREE - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**