ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 (WE)

KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 (WE)


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWEKR04LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี สัมผัส ใบไม้เปลี่ยนสี เกาะนามิ
- ตื่นตาตื่นใจกับการชมหุบเขาศิลปะโพชอน 
- โซลทาวเวอร์ ชมวิวเมืองสวยสุดในโลก
- ตะลุยสวนสนุกกลางแจ้งเอเวอร์แลนด์
- คาเฟ่HARRY POTTER,ONE PIECE 
- ชมความงามพระราชวังชางด๊อกกุง
- ช้อปปิ้ง LINE FRIENDS STORE

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ - รถรางMONORAIL (รวมค่าบัตร)

วันที่  3    :  กิมจิ+ฮันบก - TRICK ART MUSEUM สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง

วันที่  4    :  วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ช้อปปิ้งย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**